PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
ATRIBUŢIILE POSTULUI  :
     Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale
     (1)  Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale 
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
     a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru 
legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
     b) participă la şedinţele consiliului local;
     c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind 
relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi 
prefect;
     d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a 
hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
     e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, 
instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la 
lit. a);
     f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi 
efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, 
întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, 
respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor 
consiliului local;
     g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului 
local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate 
ale acestuia;
     h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea 
administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
     i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul 
ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
     j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la 
şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
     k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl 
prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de 
drept al acestuia;
     l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, 
înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la 
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului 
local;
     m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea 
paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
     n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale 
consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se 
încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele 
de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu 
privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute 
de lege în asemenea cazuri;
     o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
     p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin 
acte administrative de consiliul local, de primar.
     (2)  Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) 
şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte 
funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
     (3)  Secretarul general al comunei, comunică o sesizare pentru 
deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum 
şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei 
circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
     a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în 
situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
     b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a 
survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
     c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a 
cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor 
înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării 
înregistrării sistematice.
(8)  Secretarii generali ai comunelor unde nu funcţionează birouri ale 
notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte 
notariale:
     a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de 
părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei 
publice locale de la nivelul comunelor a beneficiilor de asistenţă 
socială şi/sau serviciilor sociale;
     b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, 
cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată;
•       pastreaza si aplica stampila, Consiliului Local Bucium, pe actele 
emise de acesta sau privind activitatea acestuia;
•       coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de 
ţinere la zi a registrului agricol.
•       -îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol.
•       semneaza contractele de arenda;
•       afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale, sub 
semnătură, în ziua înregistrării, oferta de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan.
•       -eliberează vânzătorului dovada publicităţii, după expirarea 
termenului de 30 de zile de la data afişării.
•       avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi 
autorizaţiile de construcţii conform legii -coordoneaza activitatea de 
desfasurare a recensamantului populatiei si a recensamantului agricol
•       -coordoneaza activitatea de desfasurare si organizare a alegerilor 
parlamentare, europarlamentare, prezidentiale, locale sau pentru   
referendum.
•       -coordonează activitatea serviciului de specialitate care desfăşoară 
activităţi în domeniul asistentei sociale, autorităţii tutelare şi a 
protecţiei copilului din subordinea primarului;
•       Intocmeste toate actele prevazute de lege, pentru desfasurarea alegerilor;
•       Intocmeste raportul de evaluare a implementarii Legii 544/2001;
•       -intocmeste raportul de implementare a Legii nr.52/2003;
•       primeste corespondenta ,o prezinta primarului si apoi o inainteaza 
spre inregistrare ;
•       intocmeste situatii solicitate de STPS;
•       -intocmeste documentele necesare avizarii functiilor publice;
•       Raporteaza lunar salariile functionarilor publici la ANFP;
•       Tine evidenta functiilor publice si a functionarilor publice si 
pastreaza permanent legatura cu ANFP;
•       Intocmeste toata procedura pentru promovarea functionarilor publici 
s a angajatilor contractuali, in conditiile legii;
•       Transmite ANFP datele functionarilor publici, precum si modificarile 
intervenite;
•       Organizeaza si asigura procedurile legale de depunere a juramantului 
de catre functionarii publici,conform legislatiei in vigoare
•       Evalueaza performantele profesionale individuale pentru personalul 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucium;
•       Intocmeste fisele de evaluare ale noilor angajati si stabileste 
salariul salariul de incadrare
•       -tine legatura cu indrumatorii functionarilor publici debutanti si 
preia la sfarsitul perioadei de stagiu toate documentle de evaluare si 
raportul de stagiu;
•       -organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, 
indeplinind toate formalitatile si respectand legislatia in domeniu;
•       Solicita ANFP avizul de cate ori este cazul,pentru functiile publice
•       Intocmeste referatul si dispozitia de numire a comisiilor de concurs 
si a celor de solutionare a contestatiilor, in vederea ocuparii 
functiilor publice si a posturilor vacante din institutie;
•       Participa in comisiile de concurs sau de contestatii ;
•       Sustine activitatea comisiei de disciplina si a comisiei paritare in 
solutionarea cazurilor si pune la dispozitia acestora toate 
documentele necesare;
•       Elaboreaza ROF aa aparatului de specialitate al primarului si ROI al 
acestuia;
•       Comunica regulamentele noilor angajati;
•       elaboreaza Organigrama si Statul de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului ;
•       Reactualizeaza baza de date in functie de modificarile aparute in 
structura si o supune spre aprobare,
•       Respecta legislatia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, 
de stabilire a salariului,sau a altor drepturi salariale;
•       Intocmeste lucrarile pentru numirea in functii publice,incetarea 
raporturilor de serviciu, incadrarea , promovarea, transferarea , 
detasarea, numirea temporaracu delegatie in functii de conducere, 
schimbarea locului de munca, desfacerea contractelor de munca 
,avansarea in functii, promovarea in grad, clasa sau treapta pentru 
angajatii contractuali si functionarii publici din institutie;
•       Intocmeste rferatul si dispozitia pentru reluarea activitatii 
persoanelor care au beneficiat de concediu pentru ingrijirea copiilor 
pana la 2 sau 3 ani,dupa caz;
•       Asigura planificarea si efectuarea concediilor deodihna pe anul in 
curs, in mod esalonat,pe baza propunerilor compartimentelor, elaborand 
in acest sens un referat de aprobare si dispozitia referitoare la 
esalonarea concediilor de odihna;
•       Asigura tinerea evidentei concediilor, a absentelor nemotivate si a 
sanctiunilor;
•       Intocmeste si prezinta conducerii referat de aprobare a scoaterii la 
concurs a posturilor vacante;
•       Intocmeste si supune spre aprobare programul anual de pregatire si 
perfectionare a functionarilor publici, tinand permanent legatura cu 
institutiile care organizeaza astfel de cursuri;
•       Intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale functionarilor 
publici si angajatilor contractuali;
•       participa la sedintele comisiei de fond funciar;este secretarul 
comisiei de fond funciar;
•       aduce la cunostinta celor interesati,hotararile comisiei judetene de 
fond funciar;
•       inainteaza ,spre aprobare si validare, comisiei judetene, situatiile 
definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si punctul de 
vedere al comisiei locale;
•       repartizeaza notificarile depuse de catre persoanele care solicita 
restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv , cu respectarea 
termenelor prevazute de lege;
•       avizeaza si semneaza pentru legalitate actele intocmite de aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bucium;
•       participa la anchetele sociale in teren si semneaza anchetele sociale;
•       conformeaza cu originalul toate documentele emise de institutie;
•       solutioneaza adresele transmise de institutiile publice, petitii ale 
cetatenilor, orice alte cereri care i-au fost transmise spre 
solutionare de catre primar;
•       este membru in Comitetul Local pentru situatii de urgenta;
•       semneaza certificatele de urbanism si autorizatiile de 
construire/desfiintare, pentru legalitate;
•       semneaza toate contractele incheiate de institutie cu alte 
institutii, persoane juridice, etc.
•       secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, date 
prin dispozitia primarului , de regulamentul de organizare şi 
funcţionare, sau însărcinări date de consiliul local privitoare la 
buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului;
•       prezinta toate documentele care ii sunt solicitate, verbal sau in 
scris, de catre primar;
cunoaşte şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
instituţiei si Regulamentul de ordine interioara al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bucium;
•       cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii şi normele de 
prevenire si stingerea incendiilor;
•       exploatează aparatura avută în dotare potrivit instrucţiunilor tehnice;
•       se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale, este obligat 
să cunoască şi să aplice corect legislaţia din domeniul său de 
activitate.
•       manifesta o atitudine civilizata fata de conducatorul institutiei, 
colegi si cetateni.
Atributii prin dispozitiile primarului (stare civila, registrul electoral):
• Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de 
deces şi eliberează acte doveditoare;
• Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe 
marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite 
comunicări de menţiuni pentru înscriere,in reg I si II.
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare 
şi înscrise în formulare;
• Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 
autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de 
stare civilă la cererea persoanelor fizice;
  -elibereaza extrase multilngve la cererea persoanei indreptatite sau 
a imputernicitului acesteia;
• Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul 
serviciului, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările, 
comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu 
privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorî 
vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor 
decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu 
au avut acte de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, 
înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse 
obligaţiilor militare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, 
în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe 
care le trimite lunar sub semnatura şefului de serviciu al Direcţiei 
Judeţene de Statistică;
• Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri 
precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de 
securitate;
• Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare 
civilă (primar);
• Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, 
formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul 
urmator, care va fi comunicat  Direcţiei Publice de Evidenţa a 
Persoanelor;
• Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de 
stare civilă în conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de 
modificare şi completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de 
stare civila;
• Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi 
efectuează verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 
323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
• Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a caror naştere nu 
este înregistrată în registrele de stare civilă şi propune şefului 
serviciului initierea de acţiuni în instanţă;
•        În exercitarea activităţilor menţionate, ofiterul de  stare civilă 
colaborează cu autorităţile care au atribuţii în domeniu: instituţii 
centrale şi direcţiile de specialitate ale altor instituţii locale şi 
judeţene (Direcţia Judeteană de Evidenta Persoanelor);
•       respecta normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, 
privind protecția datelor cu caracter personal;
•       respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea 
sau transferul informațiilor personale ;
•       informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor 
relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului 
nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a 
securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
•       îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea 
conformării cu Regulamentul 679/2016.
•       sa utilizeze datele personale ale semnatarilor în limita 
contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a 
prelucrării (orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face 
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între 
Părți).
•       respecta perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin 
contract (este limitată la perioada corespondentă realizării 
obiectului principal al contractului.)
•       vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele 
de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu 
caracter personal,
•       vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a 
datelor,
•       se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem 
de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de 
acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau 
utilizării și după stocare;
•       se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 
copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul 
transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să 
verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se 
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de 
transmitere a datelor;
•       se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au 
fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal 
în/din sistemele de prelucrare a datelor,
•       se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu 
prezentul contractul incheiat între Părți;
•       se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de 
distrugere sau pierdere accidentală;
•       se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi 
prelucrate separat.